ประกาศ การเสนอพิจารณารายการยาเข้าเภสัชตำรับ รพ.รร.๖ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙           

สำหรับบริษัทยาที่ต้องการเสนอรายการยาเข้าเภสัชตำรับ รพ.รร.๖ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ ให้เตรียมและกรอกเอกสารให้ครบถ้วน และส่งข้อมูลในช่วงเวลา ๔ – ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้. ดาวน์โหลด และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มดังนี้

เอกสาร

ลักษณะเอกสารที่ยื่น

๑.๑ แบบเสนอยาเข้าเภสัชตำรับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี ๒๕๕๙

เอกสารต้นฉบับ(เอกสารหมายเลข ๑.๑)

๑.๒ แบบฟอร์มกรอกรายชื่อและเหตุผลแพทย์ รพ.รร.๖ ที่เสนอยาเข้าบัญชี

เอกสารต้นฉบับ (เอกสารหมายเลข ๑.๒)

๑.๓ แบบเอกสารที่แนบเพื่อประกอบการพิจารณา

เอกสารต้นฉบับ (เอกสารหมายเลข ๑.๓)

๒. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ

เอกสาร

ลักษณะเอกสารที่ยื่น

๒.๑ ใบเสนอราคาจากบริษัทฯ

เอกสารต้นฉบับ

๒.๒ เอกสารแนบประกอบการพิจารณาจากบริษัทฯ

เอกสารต้นฉบับ

๒.๓ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณากรอกผ่านโปรแกรมลิงค์

http://ptcpharmacypmk.org.sao-dee.net/pmk/public/

หมายเหต

๑. ขั้นตอนการเสนอยาเข้าบัญชียา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี ๒๕๕๙  (เอกสารขั้นตอนฯ)

๒. เอกสารต้นฉบับ ให้ยื่นที่กองเภสัชกรรม รพ.รร.๖ ภายในช่วงเวลา ๔ – ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เท่านั้น

. ไฟล์เอกสาร หรือ ไฟล์เอกสารสแกนต้นฉบับ ให้ส่งผ่านเว็บไซต์โปรแกรมเสนอยาเข้าภายในช่วงเวลา ๔ – ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เท่านั้น๓. คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะรายการยาที่ส่งเอกสารต้นฉบับ และกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตามโปรแกรมที่กำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

๔. รายชื่อยาที่นำเสนอต้องขึ้นทะเบียนเป็นยาหรืออาหารทางการแพทย์เท่านั้น

๕. รายการยาที่คณะกรรมการพิจารณายา พิจารณาไม่รับเข้าบัญชียา รพ.รร.๖ จะสามารถยื่นเสนอใหม่ได้โดยต้องเว้นไปอีก ๑ ปี นับจากวันที่มีมติไม่รับเข้าบัญชียา รพ.รร.๖

๖. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด จะพิจารณารับยาเข้าบัญชียา รพ. ไม่เกิน ๕๐-๖๐ รายการ ต่อ ๑ รอบวาระการประชุม

๗. หากมีข้อสงสัย ติดต่อผ่าน E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28