ข้อมูลกรรมวิธีเสนอยาเข้าบัญชี

ประกาศ การเสนอพิจารณารายการยาเข้าเภสัชตำรับ รพ.รร.๖ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑

          สำหรับบริษัทยาที่ต้องการเสนอรายการยาเข้าเภสัชตำรับ รพ.รร.๖ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ ให้เตรียมและกรอกเอกสารให้ครบถ้วน และส่งข้อมูลในช่วงเวลา๒๕มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๖๑ดังนี้

 

๑. ดาวน์โหลด และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มดังนี้

เอกสาร

ลักษณะเอกสารที่ยื่น

๑.๑ แบบเสนอยาเข้าเภสัชตำรับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี ๒๕๖๑

เอกสารต้นฉบับ(เอกสารหมายเลข ๑.๑)

๑.๒ แบบฟอร์มกรอกรายชื่อและเหตุผลแพทย์ รพ.รร.๖ ที่เสนอยาเข้าบัญชี

เอกสารต้นฉบับ(เอกสารหมายเลข ๑.๒)

๑.๓ แบบเอกสารที่แนบเพื่อประกอบการพิจารณา

เอกสารต้นฉบับ (เอกสารหมายเลข ๑.๓)

๑.๔ แบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

เอกสารต้นฉบับ (เอกสารหมายเลข ๑.๔)

 ***หมายเหตุ ๑.๔ แก้ไขแบบฟอร์ม ฯ ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑

 

         ๒. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ

เอกสาร

ลักษณะเอกสารที่ยื่น

๒.๑ ใบเสนอราคาจากบริษัทฯ

เอกสารต้นฉบับ

๒.๒ เอกสารแนบประกอบการพิจารณาจากบริษัทฯ

เอกสารต้นฉบับ

๒.๓ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณากรอกผ่านโปรแกรมลิงค์

http://ptcpharmacypmk.org.sao-dee.net/pmk/public/

 

หมายเหตุ

  1. ขั้นตอนการเสนอยาเข้าบัญชียา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี ๒๕๖๑ (เอกสารขั้นตอนฯ)
  2. เอกสารต้นฉบับ ให้ยื่นผ่านกองต่าง ๆภายใน ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑เท่านั้น
  3. ไฟล์เอกสาร หรือ ไฟล์เอกสารสแกนต้นฉบับ ให้ส่งผ่านเว็บไซต์โปรแกรมเสนอยาเข้าภายใน๒๐กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เท่านั้น
  4. คณะกรรมการ ฯ จะรับพิจารณาเฉพาะรายการยาที่ส่งเอกสารต้นฉบับ และกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตามโปรแกรมที่กำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  5. รายชื่อยาที่นำเสนอต้องขึ้นทะเบียนเป็นยาหรืออาหารทางการแพทย์เท่านั้น
  6. รายการยาที่คณะกรรมการพิจารณายา พิจารณาไม่รับเข้าบัญชียา รพ. ในรอบการพิจารณา ปี ๒๕๕๙ จะสามารถยื่นเสนอใหม่ได้ เนื่องจากไปเว้นวาระการประชุมมาแล้ว ๑ ปี
  7. คณะกรรมการพิจารณายา จะพิจารณารับยาเข้าบัญชียา รพ. ไม่เกิน ๕๐ รายการ ต่อ ๑ รอบวาระการประชุม ทั้งนี้ต้องมีการทบทวนตัดรายการยาที่อยู่ในกลุ่มเภสัชวิทยาเดียวกัน ที่มีอยู่เดิมในบัญชียา รพ. ออก เพื่อแลกกับการรับยาเข้าใหม่ในแต่ละรายการตามความเหมาะสมกับแนวทางการรักษาที่เป็นปัจจุบัน
  8. รายการยาที่เสนอ ต้องเป็นยาใหม่ (New Chemical/ New Generic) ที่ไม่เคยมีอยู่ในบัญชียา รพ. และไม่ใช่รายการยาที่เป็น Generic Name เดียวกันกับยาที่มีใน รพ. ที่ต้องใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  9. หากมีข้อสงสัย ติดต่อผ่าน E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28