Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

 

poll resize

 

กองเภสัชกรรม.รพ.รร.๖ ลงประกาศเกณฑ์  PMK Price Performance Model ฉบับปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2561)

เพื่อทำประชาพิจารณ์ ขอส่งรายละเอียดดังนี้

            1. เกณฑ์ PMK price performance model ฉบับปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2561)           

            2. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น เกณฑ์ PMK PPM ฉบับปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2561)

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28