Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

 

 

วิสัยทัศน์  ภารกิจ  และหน้าทื่

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดการ สร้างปัจจัยสนับสนุนและปรับปรุงโครงสร้างให้เอื้ออำนวยต่อการศึกษา การวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ และการปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ทันสมัย   เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้เป็นศุนย์การแพทย์ทหารที่มีความเป็นเลิศด้าน วิชาการ และงานบริการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

 

ภาระและขอบเขตงานของคณะ กรรมการวิชาการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หน้าที่ รับผิดชอบ

                ๑. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน  กำกับดูแล และประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ

การ ศึกษาวิจัย  และงานในด้านการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

                ๒. กำหนดหลักการ และคุณสมบัติของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการที่จะพิจารณาบรรจุ  หรือโอนเพื่อเข้ารับราชการ หรือรับการฝึกอบรมในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

                ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับทุนที่ใช้ในการศึกษา วิจัยของบุคลากรในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

                ๔. ร่วมมือและประสานงานกับสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านวิชาการ การศึกษาวิจัย การรักษาพยาบาล

                ๕. เลขานุการมีหน้าที่ประสานงานกับคณะอนุกรรมการ    และฝ่ายต่าง  ๆ    ตามที่ได้รับมอบหมายให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

งานที่เกื่ยวข้อง

 • งานประชุมวิชาการประจำปีพระมงกุฎเกล้า

 • งานเกี่ยวกับแพทย์ประจำบ้าน

 1. ประชุมจัดสรรต้นสังกัดพบ.

 2. การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

 3. การปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่

 4. การสัมนาแพทย์ประจำบ้านนอกสถานที่

 5. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำ บ้าน

 6. การสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 7. สวัสดิการ : ที่พัก ค่าอยู่เวร เสื้อกาวน์

 8. การจัดหาหนังสือ สื่อการสอน อินเตอร์เน็ท

 • การศึกษาของบุคลากรระดับต่างๆ

 1. การสอนผสมผสาน และ Team teaching

 2. การประชุมทางวิชาการ CPC

 3. การจัดส่งบุคลากรไปศึกษานอกหน่วยใน ประเทศ

 4. การจัดส่งบุคลากรไปศึกษานอกหน่วยต่าง ประเทศ

 5. การจัดอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการแพทย์ เฉพาะทาง

 • งานพัฒนาการวิจัย

 1. การจัดการฝึกอบรมทางการวิจัย

 2. การสนับสนุนงานวิจัย

 • วิเทศสัมพันธ์

 1. การต้อนรับแขกต่างประเทศ

 2. การจัดสอนภาษาอังกฤษ

 3. Telemedicine Conference

 4. โครงการแลกเปลี่ยนแพทย์และบุคลากรทาง การแพทย์

 5. ทุนต่างประเทศ

 6. การติดต่อกับสถาบันต่างประเทศ

 • อนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

 1. วิจัยและระบาดวิทยา

 2. วิเทศสัมพันธ์

 3. สารสนเทศ

 4. การตรวจศพ

 5. มะเร็ง

 6. ปลูกถ่ายอวัยวะ

 7. CPR

 8. CPC

 9. CPG

 10. Symposium

 11. ยา

 12. อาหารทางหลอดเลือด

 13. ควบคุมการติดเชื้อ

 14. ห้องสมุด

 15. เวชระเบียนและสถิติ

 16. ผู้เชี่ยวชาญจากกองต่างๆ

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28