ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 

ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค

- คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขารังสีเทคนิค)

- มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านรังสีเทคนิค

- อายุ 18 - 30 ปี

- เพศ ชาย / หญิง

- กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านรังสีวิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง นักสิถิติ

- คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- อายุ 18 - 30 ปี

- เพศ ชาย / หญิง

- กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ชั้น 4

- คุณวุฒิปริญญาตรี

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (พูด อ่าน เขียน)

- อายุ 18 - 30 ปี

- เพศ ชาย / หญิง

- กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชั้น 11

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28