กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม วันหนูน้อยตัวจิ๋วโลก (World Prematurity Day) โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมกองกุมารเวชกรรม ชั้น๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

ขาวกมาร

 

ขาวกมาร2

 

ขาวกมาร3

 

ขาวกมาร4

 

ขาวกมาร5

 

ขาวกมาร6

 

ขาวกมาร7

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ ๔๖ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในการประชุม และในการนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับเกียรติอย่างสูงจาก พลเอก ชายชาญ ตาตะนันทน์ ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี คณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก, คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, แพทย์, พยาบาล นักเรียนแพทย์ทหาร และนักเรียนพยาบาล เข้าร่วมฟังปาฐกถาเทิดพระเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ ๔๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

วชาการ

 

วชาการ2

 

วชาการ3

 

วชาการ4

 

วชาการ5

 

วชาการ6

 

วชาการ7

 

วชาการ8

 

วชาการ9

 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดย กองพยาธิวิทยา ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, สถาบันพยาธิวิทยา และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพยาธิวิทยาคลินิก กรมแพทย์ทหารบก ครั้งที่ ๑๕ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ประธานในการประชุม โดยมี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

waw459

waw460

waw461

waw462

waw463

       เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดนิทรรศการความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “Health Literacy with Tough & Tech in Medicine (ความรอบรู้ด้านสุขภาพทางสถานการณ์คับขัน และนวัตกรรมล้ำสมัย)” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วรสิน เกตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

waw453

 

waw454

 

waw455

 

waw456

 

waw457

 

waw458

  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ หน่วยขึ้นตรง ศพม. ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, สถาบันพยาธิวิทยา, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นขต.ศพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ โรงยิม วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

waw447

 

waw448

 

waw449

 

waw450

 

waw451

 

waw452

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28