Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สร้างสุข สนุกกับงาน และการทำงานเป็นทีม โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมการสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง ณ เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

w871

 

w872

 

w873

 

w874

 

w875

 

w876

 

w877

 

w878

 

 

w879

 

w880

 

w881

 

w882

 

w883

 

w884

 

w885

 

w886

 

w887

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมี พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พร้อมคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

w864

 

w865

 

w866

 

w867

 

w868

 

w869

 

w870

   พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก คณะผู้บริหารงานวิชาการ แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

w856

 

w857

 

w858

 

w859

 

w860

 

w861

 

w862

 

w863

   พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ  เรื่อง ระบบการบริหาร การปฏิบัติงานใน รพ.ทหาร  โดยมี คณะผู้บริหารงานวิชาการ แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

w851

 

w852

 

w853

 

w854

   ศูนย์บริหารงานวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต้อนรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังพญาไท โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการ   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีและให้การต้อนรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑ ณ พระราชวังพญาไท      โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒w831-1

 

w832-1

 

w833-1

 

w834-1

 

w836-1

 

w837-1

 

w838-1

 

w839-1

 

w840-1

 

w841-1

 

w842-1

 

w843-1

 

w844-1

 

w845-1

 

w846-1

 

w847-1

 

w848-1

 

w849-1

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28