Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

CaptureDEN

   ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม วันหัวใจโลก ๒๕๖๒ "World Heart Day 2019 : My Heart Your Heart" โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วรสิน เกตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.รร ๖ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

 

w1059

 

w1060

 

w1061

 

w1062

 

w1063

 

w1064

   ศูนย์บริหารงานสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม “พัฒนาบริการโดยใช้หลัก 7 ส.” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

 

w1052

 

w1053

 

w1054

 

w1055

 

w1056

 

w1057

 

w1058

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการและลูกจ้างสังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี โดยมี ข้าราชการและลูกจ้างผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด รพ.รร.๖/วพม. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

 

w1045

 

w1046

 

w1047

 

w1048

 

w1049

 

w1050

 

w1051

   ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรื่อง Skills for Professionalism โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ชัชชัย เต็มยอด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณะผู้บริหารงานวิชาการ แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมภูเขางาม จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

 

w1036

 

w1037

 

w1038

 

w1039''w1040

w1041

 

w1042

 

w1043

 

w1044

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28