Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมวิชาการ "เส้นทางสู่ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น" โดยมี พันเอก หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ผู้อำนวยการกองการพยาบาล รพ.รร.๖ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

w1267

 

w1268

 

w1269

 

w1270

 

w1271

 

w1272

 

w1273

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พร้อมคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

w1261

 

w1262

 

w1263

 

w1264

 

w1265

 

w1266

   พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจราชการสนาม ในนาม ผบ.ทบ. โดยมี พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แพทย์ และ พยาบาล ให้การต้อนรับ ณ หอผู้ป่วยราชการสนาม ชั้น ๕ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

w1255

 

w1256

 

w1257

 

w1258

 

w1259

 

w1260

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.รร.๖/วพม. โดยมี นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑๐ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

w1249

 

w1250

 

w1251

 

w1252

 

w1253

 

w1254

   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมและประทานสิ่งของแก่ของข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกพลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และพลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เฝ้ารับเสด็จ กองทัพบกได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำการดูแลรักษาทหารที่ป่วยเจ็บและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่ระยะแรกของการบาดเจ็บ ต่อเนื่องไปจนถึงระยะฟื้นฟู โดยให้การดูแลสภาพร่างกายและจิตใจ จัดหากายอุปกรณ์เทียมที่จำเป็น รวมไปถึงการส่งเสริมทักษะ ด้านอาชีพ ด้วยการร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่่ราชการสนามที่่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร ๓ นาย นายทหารประทวน ๕ นาย ทหารพรานชาย ๓ นาย และทหารพรานหญิง ๑ นาย

 

w1240

 

w1241

 

w1242

 

w1243

 

w1244

 

w1245

 

w1246

 

w1247

 

w1248

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28