Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ ๔๗ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในการประชุม และในการนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยมิตร ศรีธารา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี คณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบกคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแพทย์พยาบาล นักเรียนแพทย์ทหาร และนักเรียนพยาบาล เข้าร่วมฟังปาฐกถาเทิดพระเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

w1171

 

w1172

 

w1173

 

w1174

 

w1175

 

w1176

 

w1177

 

w1178

   พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาแด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบ ๖๗ ปี โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

w1163

 

w1164

 

w1165

 

w1166

 

w1167

 

w1168

 

w1169

 

w1170

   พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราชท่านท้าวหิรัญพนาสูร (ฮู) และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ ๖๗ โดยมี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าร่วมพิธี ณ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

w1157

 

w1158

 

w1160

 

w1161

 

w1162

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดย กองพยาธิวิทยา ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าสถาบันพยาธิวิทยา และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพยาธิวิทยาคลินิก กรมแพทย์ทหารบก ครั้งที่ ๑๖ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ประธานในการประชุม โดยมี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

w1151

 

w1152

 

w1153

 

w1154

 

w1155

 

w1156

   กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกหญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

w1147

 

w1148

 

w1149

 

w1150

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28