เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า และชมรมคนรักวัง ได้จัดงานสงกรานต์พระราชวังพญาไท โดยได้รับเกียรติจาก พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก  เป็นประธานในพิธีชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า ได้จัดงานสงกรานต์พระราชวังพญาไทต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ ศิษย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ก่อให้เกิดความผูกพัน ความรัก และความสามัคคี ระหว่างชาวพระมงกุฎเกล้า และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมพิธีสงฆ์ การทำบุญใส่บาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และการรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท

 DSC 019

 

DSC 020

 

DSC 021

 

DSC 022

 

       เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก จัดงานมหกรรมวิจัยราชวิถี โยธี 4 เหล่า โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน  ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

DSC 015

 

DSC 016

 

DSC 017

 

DSC 018

 

       เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ โครงการ" ก้าวคนละก้าว" จัดเสวนา เรื่อง เบื้องหลังความสำเร็จโครงการก้าวคนละก้าว ผลลัพธ์สำคัญของการทำงานเป็นทีม โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมฟังการเสวนา  ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 DSC 010

 

DSC 011

 

DSC 012

 

DSC 013

 

DSC 014

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับโครงการก้าวคนละก้าว จัดนิทรรศการ แพทย์บนทางก้าว โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดนิทรรศการ โดยมี คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 DSC 006

 

DSC 007

 

DSC 008

 

DSC 009

       เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมทหารผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนาม ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าพลตรี   นิมิตร์  สะโมทาน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะแพทย์เฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนิน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนาม พร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันฐานถึงอาการทหารผู้บาดเจ็บ ด้วยความห่วงใยและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนามทุกนาย การเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น พระองค์ได้ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี และการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งได้นำมาซึ่งความปิติและความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนาม และบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นอย่างยิ่ง

 DSC 001

 

DSC 002

 

DSC 003

 

DSC 004

 

DSC 005

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28