Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และหน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และข้าราชการ สังกัด พบ., ศพม., รพ.รร.๖., วพม., สพธ., สวพท. และ วพบ. เข้าร่วมพิธี ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

w938

 

w939

 

w940

 

w941

 

w942

 

w943

 

w944

 

w945

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดี ด้วยหัวใจโดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัด รพ.รร.๖/วพม. และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

w927

 

w928

 

w929

 

w930

 

w931

 

w932

 

w933

 

w934

 

w935

 

w936

 

w937

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.รร.๖ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

w920

 

w921

 

w922

 

w923

 

w924

 

w925

 

w926

web-งดตรวจ Gyn 5 สค 62 - 25 กย 62

   แผนกทางเดินอาหาร กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม วันตับอักเสบโลก โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกหญิง ปริยนันท์ จารุจินดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

w914

 

w915

 

w916

 

w917

 

w918

 

w919

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28