Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับรางวัลโรงพยาบาลกองทัพบกที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในงานมอบรางวัลหน่วยสายแพทย์และหน่วยฝึกดีเด่น โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้ารับรางวัลจาก พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

 DSC_296

 

DSC_297

 

DSC_298

 

DSC_299

 

DSC_300

       กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมวิชาการทันตแพทย์กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “The Common Medical Compromised Cases in Dental Practice” โดยรับเกียรติจาก พลตรี วรวุฒิ สมิติษเฐียร หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องมรูสุวรรณ กองทันตกรรม ชั้น ๕ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

DSC_291

 

DSC_292

 

DSC_293

 

DSC_294

 

DSC_295

พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้ารับประทานโล่ห์รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

DSC_283

 

DSC_284

 

DSC_285

 

DSC_286

 

DSC_287

 

DSC_288

 

DSC_289

 

DSC_290

       พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับหน่วยขึ้นตรง ศพม. ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, สถาบันพยาธิวิทยา, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา แพทย์ พยาบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง ศพม. รพ.รร.๖ วพม. สพธ. สวพท. วพบ. เข้าร่วมพิธี ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 DSC_276

 

DSC_277

 

DSC_278

 

DSC_279

 

DSC_280

 

DSC_281

 

DSC_282

       โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นทีม สู่บริการที่เป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก วรสิน เกตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมี ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด รพ.รร.๖ เข้าร่วมการสัมมนา ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง ทั้งนี้การจัดการสัมนนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้กำลังพล มีความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้ และรู้จักการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

DSC_267

 

DSC_268

 

DSC_269

 

DSC_270

 

DSC_271

 

DSC_272

 

DSC_273

 

DSC_274

 

DSC_275

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28