Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการ “อาหารว่างสร้างอาชีพแก่กำลังพล และครอบครัวกำลังพล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี คุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ข้าราชการ และครอบครัวกำลังพล รพ.รร.๖ เข้าร่วมโครงการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

w909

 

w910

 

w911

 

w912

 

w913

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล รพ.รร.๖, บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท และบุตรกำลังพลผู้มีความต้องการพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

w903

 

w904

 

w905

 

w906

 

w907

 

w908

   เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์โรคหัวใจสิริธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมวิชาการ  PMK Cardiology Review 2019 โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์  สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

w898

 

w899

 

w900

 

w901

 

w902

 

   กองจิตเวช และประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม เลิกเหล้า เราทำได้ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วรสิน เกตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี ช้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

w889

 

w890

 

w891

 

w892

 

w893

 

w894

 

w895

 

w896

 

w897

   ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สร้างสุข สนุกกับงาน และการทำงานเป็นทีม โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมการสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง ณ เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

w871

 

w872

 

w873

 

w874

 

w875

 

w876

 

w877

 

w878

 

 

w879

 

w880

 

w881

 

w882

 

w883

 

w884

 

w885

 

w886

 

w887

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28