Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมี พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พร้อมคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

w864

 

w865

 

w866

 

w867

 

w868

 

w869

 

w870

   พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก คณะผู้บริหารงานวิชาการ แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

w856

 

w857

 

w858

 

w859

 

w860

 

w861

 

w862

 

w863

   พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ  เรื่อง ระบบการบริหาร การปฏิบัติงานใน รพ.ทหาร  โดยมี คณะผู้บริหารงานวิชาการ แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

w851

 

w852

 

w853

 

w854

   ศูนย์บริหารงานวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต้อนรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังพญาไท โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการ   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีและให้การต้อนรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑ ณ พระราชวังพญาไท      โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒w831-1

 

w832-1

 

w833-1

 

w834-1

 

w836-1

 

w837-1

 

w838-1

 

w839-1

 

w840-1

 

w841-1

 

w842-1

 

w843-1

 

w844-1

 

w845-1

 

w846-1

 

w847-1

 

w848-1

 

w849-1

 

 

   พลตรี วรสิน เกตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๖๒ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย” ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

w826

 

w827

 

w828

 

w830

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28