Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แผนกมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงานวันมะเร็งโลก (World Cancer Day 2019)โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงาน โดยมี แพทย์ และประชาชนผู้ใช้บริการที่สนใจ เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

w664

 

w665

 

w666

 

w667

 

w668

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี พลตรี ชาญชัย ติกขะปัญโญ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

w658-1

 

w659-1

 

w660-1

 

w661-1

 

w662-1

 

w663-1

   เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.รร.๖/วพม. โดยมี นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑๐ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

w651

 

w652

 

w653

 

w654

 

w655

 

w656

 

w657

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีสักการะบูชาท่านท้าวหิรัญพนาสูรและทำบุญเลี้ยงพระ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลท่านท้าวหิรัญพนาสูร (ศาลใหญ่) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

 

w643

 

w644

 

w645

 

w646

 

w647

 

w648

 

w649

   ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ชัชชัย เต็มยอด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

 

w638

 

w639

 

w640

 

w641

 

w642

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28