Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัด รพ.รร.๖/วพม. และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

w774

 

w775

 

w776

 

w777

 

w778

 

w779

 

w780

 

w781

 

w782

แนวทางการใชยาปฏชวนะอยางรบผดชอบใน FTW

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พร้อมคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

w769

 

w770

 

w771

 

w772

 

w773

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.รร.๖/วพม. โดยมี นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑๐ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

w763

 

w764

 

w765

 

w766

 

w767

 

w768

   เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า และชมรมคนรักวัง ได้จัดงานสงกรานต์พระราชวังพญาไท โดยได้รับเกียรติจาก พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี ชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า ได้จัดงานสงกรานต์พระราชวังพญาไทต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ ศิษย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ก่อให้เกิดความผูกพัน ความรัก และความสามัคคี ระหว่างชาวพระมงกุฎเกล้า และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมพิธีสงฆ์ การทำบุญใส่บาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และการรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท

 

w752

 

w753

 

w754

 

w755

 

w756

 

w757

 

w758

 

w759

 

w760

 

w761

 

w762

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28