Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ชิงถ้วยพระพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ณ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

w746

 

w747

 

w748

 

w749

 

w750

 

w751

   พลโท นพพร ดุลยา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและคณะเดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจราชการสนาม ในนาม ผบ.ทบ. โดยมี พลตรี วรสินทร์ เกตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แพทย์ และพยาบาล ให้การต้อนรับ ณ หอผู้ป่วยราชการสนาม ชั้น ๕ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

 

w740

 

w741

 

w742

 

w743

 

w744

 

w745

   พันเอก ชัชชัย เต็มยอด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม การพัฒนาต้นแบบพฤติกรรมบริการ ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

 

w735

 

w736

 

w737

 

w738

 

w739

   ศูนย์บริหารงานสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ ๑ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วรสิน เกตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

 

w730

 

w731

 

w732

 

w733

   พันเอก จรัสพงษ์ เกษมมงคล รองหัวหน้าศูนย์ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานการบรรยายธรรม ครั้งที่ ๒ โดยได้กราบนมัสการ พระศรีสุทธิเวที (พระมหาขวัญ ถิรมโน ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรราม ราชวรมหาวิหาร แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอย่างมีคุณค่า ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

 

w725

 

w726

 

w727

 

w728

 

w729

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28