ร้านอาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ช่วยเหลือ ค่าครองชีพประชาชน ขายอาหารราคาถูก ถุงละ 10 บาท
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา15.30 น.
โรงพยาบาบพระมงกุฎเกล้าโครงการประหยัด ช่วยเหลือกำลังพล สำหรับข้าราชการ กำลังพล รพ.รร. 6 ขายอาหาร
ราคาถูก ถุงละ 10 บาท วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา15.30 น.

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28