เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

             

 

               

 

 

               

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28