เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ ๔ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย และคณะวิทยากรเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา, คณะผู้บริหารระดับสูง, แพทย์, พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้การต้อนรับ

 

DSC 4028

 

 

DSC 4019

 

 

DSC 4020

 

 

DSC 4098

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28