เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมทหารผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนาม ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าพลตรี   นิมิตร์  สะโมทาน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะแพทย์เฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนิน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนาม พร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันฐานถึงอาการทหารผู้บาดเจ็บ ด้วยความห่วงใยและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนามทุกนาย การเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น พระองค์ได้ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี และการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งได้นำมาซึ่งความปิติและความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนาม และบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

 DSC 001

 

DSC 002

 

DSC 003

 

DSC 004

 

DSC 005

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28