Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก , คณะผู้บริหารงานวิชาการ, แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

 DSC_194

 

DSC_195

 

DSC_196

 

DSC_197

 

DSC_198

 

DSC_199

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28