Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       ศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดี ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ" โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี     นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุมพลโทผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

DSC_233

 

DSC_236

 

DSC_246

 

DSC_247

 

DSC_248

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28