Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นทีม สู่บริการที่เป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก วรสิน เกตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมี ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด รพ.รร.๖ เข้าร่วมการสัมมนา ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง ทั้งนี้การจัดการสัมนนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้กำลังพล มีความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้ และรู้จักการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

DSC_267

 

DSC_268

 

DSC_269

 

DSC_270

 

DSC_271

 

DSC_272

 

DSC_273

 

DSC_274

 

DSC_275

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28