Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับหน่วยขึ้นตรง ศพม. ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, สถาบันพยาธิวิทยา, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา แพทย์ พยาบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง ศพม. รพ.รร.๖ วพม. สพธ. สวพท. วพบ. เข้าร่วมพิธี ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 DSC_276

 

DSC_277

 

DSC_278

 

DSC_279

 

DSC_280

 

DSC_281

 

DSC_282

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28