Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้ารับประทานโล่ห์รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

DSC_283

 

DSC_284

 

DSC_285

 

DSC_286

 

DSC_287

 

DSC_288

 

DSC_289

 

DSC_290

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28