Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       ศูนย์บริหารงานสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงานมหกรรม ๗ ส. รพ.รร.๖ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง ๗ ส. พัฒนาสู่ความยั่งยืน ( Development into Sustainability) โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก วรสิน เกตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงานมหกรรมฯ ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 DSC_301

 

DSC_302

 

DSC_303

 

DSC_304

 

DSC_305

 

DSC_307

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28