Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       ศูนย์บริหารงานสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการฝึกการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก วรสิน เกตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
       ในการฝึกซ้อมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยครั้งนี้ มีการเปิดสถานการณ์จริงบริเวณหอผู้ป่วยชั้น ๑๙ ของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 DSC_319

 

DSC_320

 

DSC_321

 

DSC_322

 

DSC_323

 

DSC_324

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28