Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       ศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รพ.รร.๖ ประจำปี ๒๕๖๒โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 DSC_356

 

DSC_357

 

DSC_358

 

DSC_359

 

DSC_360

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28