Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

       กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และหน่วยขึ้นตรง ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, สถาบันพยาธิวิทยา, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก, ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก, ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศาลท่านท้าวหิรัญพนาสูร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

w-aw402

 

w-aw403

 

w-aw404

 

w-aw405

 

w-aw406

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28