Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

  ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ หน่วยขึ้นตรง ศพม. ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, สถาบันพยาธิวิทยา, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นขต.ศพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ โรงยิม วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

waw447

 

waw448

 

waw449

 

waw450

 

waw451

 

waw452

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28