Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

     กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดนิทรรศการความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “Health Literacy with Tough & Tech in Medicine (ความรอบรู้ด้านสุขภาพทางสถานการณ์คับขัน และนวัตกรรมล้ำสมัย)” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วรสิน เกตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

waw453

 

waw454

 

waw455

 

waw456

 

waw457

 

waw458

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28