Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดย กองพยาธิวิทยา ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, สถาบันพยาธิวิทยา และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพยาธิวิทยาคลินิก กรมแพทย์ทหารบก ครั้งที่ ๑๕ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ประธานในการประชุม โดยมี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

waw459

waw460

waw461

waw462

waw463

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28