Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ (ปธพ.๗) ศึกษาดูงานกิจการกรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และทัศนศึกษาพระราชวังพญาไท ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

w565

 

w566

 

w567

 

w568

 

w569

 

w570

 

w571

 

w572

 

w573

 

w574

 

w575

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28