Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเยี่ยมประทานสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกพลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และพลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เฝ้ารับเสด็จกองทัพบกได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำการดูแลรักษาทหารที่ป่วยเจ็บและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่ระยะแรกของการบาดเจ็บ ต่อเนื่องไปจนถึงระยะฟื้นฟู โดยให้การดูแลสภาพร่างกายและจิตใจ จัดหากายอุปกรณ์เทียมที่จำเป็น รวมไปถึงการส่งเสริมทักษะ ด้านอาชีพ ด้วยการร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

w602

 

w603

 

w604

 

w605

 

w606

 

w607

 

w608

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28