Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ชัชชัย เต็มยอด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

 

w638

 

w639

 

w640

 

w641

 

w642

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28