Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แผนกมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงานวันมะเร็งโลก (World Cancer Day 2019)โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงาน โดยมี แพทย์ และประชาชนผู้ใช้บริการที่สนใจ เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

w664

 

w665

 

w666

 

w667

 

w668

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28