Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการสัมมนาแพทย์ประจำบ้านพระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ ๔๗ (ชั้นปีที่ ๒) เรื่อง Authentic Leadership เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วรสิน เกตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา รพ.รร.๖ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

 

w705

 

w706

 

w707

 

w708

 

w709

 

w710

 

w711

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28