Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   เมื่อวันที่ ๑๓-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการอบรมโครงการ การพัฒนาต้นแบบพฤติกรรมบริการ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล ที่ปรึกษา ผอ.รพ.รร.๖ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมพลเอก หลวงจุลยุทธ ยรรยงค์ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

w719

 

w720

 

w721

 

w722

 

w723

 

w724

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28