Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   พันเอก จรัสพงษ์ เกษมมงคล รองหัวหน้าศูนย์ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานการบรรยายธรรม ครั้งที่ ๒ โดยได้กราบนมัสการ พระศรีสุทธิเวที (พระมหาขวัญ ถิรมโน ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรราม ราชวรมหาวิหาร แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอย่างมีคุณค่า ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

 

w725

 

w726

 

w727

 

w728

 

w729

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28