Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   ศูนย์บริหารงานสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ ๑ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วรสิน เกตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

 

w730

 

w731

 

w732

 

w733

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28