Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   พันเอก ชัชชัย เต็มยอด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม การพัฒนาต้นแบบพฤติกรรมบริการ ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

 

w735

 

w736

 

w737

 

w738

 

w739

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28