Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ  เรื่อง ระบบการบริหาร การปฏิบัติงานใน รพ.ทหาร  โดยมี คณะผู้บริหารงานวิชาการ แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

w851

 

w852

 

w853

 

w854

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28