Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก คณะผู้บริหารงานวิชาการ แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

w856

 

w857

 

w858

 

w859

 

w860

 

w861

 

w862

 

w863

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28