Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล รพ.รร.๖, บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท และบุตรกำลังพลผู้มีความต้องการพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

w903

 

w904

 

w905

 

w906

 

w907

 

w908

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28