Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการ “อาหารว่างสร้างอาชีพแก่กำลังพล และครอบครัวกำลังพล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี คุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ข้าราชการ และครอบครัวกำลังพล รพ.รร.๖ เข้าร่วมโครงการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

w909

 

w910

 

w911

 

w912

 

w913

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28