Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรื่อง Skills for Professionalism โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ชัชชัย เต็มยอด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณะผู้บริหารงานวิชาการ แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมภูเขางาม จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

 

w1036

 

w1037

 

w1038

 

w1039''w1040

w1041

 

w1042

 

w1043

 

w1044

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28