Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการและลูกจ้างสังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี โดยมี ข้าราชการและลูกจ้างผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด รพ.รร.๖/วพม. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

 

w1045

 

w1046

 

w1047

 

w1048

 

w1049

 

w1050

 

w1051

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28