Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   ศูนย์บริหารงานสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม “พัฒนาบริการโดยใช้หลัก 7 ส.” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

 

w1052

 

w1053

 

w1054

 

w1055

 

w1056

 

w1057

 

w1058

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28