Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รพ.รร.๖/ผอ.วพม. ระหว่าง พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ตำแหน่งในขณะนั้น) กับ พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ท่านใหม่) โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัด รพ.รร.๖/วพม. เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒


w1065

 

w1066

 

w1067

 

w1068

 

w1069

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28