Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดนิทรรศการความรู้สู่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก รชต ลำกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานแต่ละวันจะมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ประชาชน ตรวจร่างกายเบื้องต้น มีกิจกรรมเข้าจังหวะโดยให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมและมีเสวนาทางวิชาการโดยแพทย์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันวันที่ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

w1132

 

w1133

 

w1134

 

w1135

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28