Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดย กองพยาธิวิทยา ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าสถาบันพยาธิวิทยา และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพยาธิวิทยาคลินิก กรมแพทย์ทหารบก ครั้งที่ ๑๖ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ประธานในการประชุม โดยมี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

w1151

 

w1152

 

w1153

 

w1154

 

w1155

 

w1156

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28