เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ ๔๗ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในการประชุม และในการนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยมิตร ศรีธารา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี คณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบกคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแพทย์พยาบาล นักเรียนแพทย์ทหาร และนักเรียนพยาบาล เข้าร่วมฟังปาฐกถาเทิดพระเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

w1171

 

w1172

 

w1173

 

w1174

 

w1175

 

w1176

 

w1177

 

w1178