เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ คลินิกชายวัยทอง ร่วมกับ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมความรู้สู่ประชาชน ภายใต้ชื่องาน Smart Man and Smart Health สุภาพบุรุษ สุขภาพดี โดยมี พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับทหารและประชาชน มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในชายวัยทอง ทั้งการออกกำลังกาย โภชนาการในวัยทอง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และได้รับเกียรติจาก รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พลตรี พสิษฐ์ ภูวัตณัฐสิทธิ์ และกำลังพลจากกรมสรรพาวุธทหารบก เข้ารับฟังการบรรยายด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทหารและประชาชนเข้ามารับฟังบรรยายและตรวจสุขภาพจำนวนมากทั้งนี้คลินิกชายวัยทอง นำทีมโดย พลเอกนายแพทย์สายัณห์ สวัสดิ์ศรี หัวหน้าคลินิกชายวัยทอง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมที่จะให้การดูแลสุขภาพชายวัยทองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดไป

w1179

 

w1180

 

w1181

 

w1182

 

w1183

 

w1184

 

w1185