Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘ (ปธพ.๘) ศึกษาดูงานกิจการกรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และทัศนศึกษาพระราชวังพญาไท ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

 

w1209

 

w1210

 

w1211

 

w1212

 

w1213

 

w1214

 

w1215

 

w1216

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28